logo

종교문화강좌
333.jpg

제1회 종교문화강좌  1989.1.27.                                             
   - 주제 : 한국인의 종교심성  [ 유병덕 원광대 교수 ]

제2회 종교문화강좌  1989.3.8.                                                
   - 주제 : 인간과 종교 [ 하제별 신부 (인간계발센터) ]

제3회 종교문화강좌  1989.4.21.                                              
   - 주제 : 그리스도교와 타종교와의 만남  [ 김광명 목사 ]

제4회 종교문화강좌  1989.5.19.                                             
   - 주제 : 불교의 현대적 이해 [ 조용길 동국대 교수 ]

제5회 종교문화강좌  1989.6.27.                                             
   - 주제 : 마르크시즘과 종교  [ 고태우 연구원(북한 연구소) ]

제6회 종교문화강좌  1989.9.12.                                            
   - 주제 : 한국종교문화의 이해 [ 김종서 교수(한국정신문화연구원) ]

종교학술토론회                                                                       
   - 일시 : 1989년 7월 6,7일 
   - 장소 : 쉐라톤 워커힐호텔 
   - 내용 : 주제 내일의 한국사회와 종교 
               공정원 조선일보 논설위원, 김동일 이화여대 교수, 강신표 한양대 교수, 나종일 경희대 교수, 박성래 외국어대 교수, 정병조 동국대 교수, 최근덕 성균관대 교수, 김원식 기독교신문 편집국장, 나을룡 대종교 전리, 정명수 대한천리교 총무부장, 손대오 성화대 교수, 최동희 고려대 교수 발표